بررسی گزینه های سیاستی تعریف شخصیت حقوقی صدا و سیما

توضیحات
فایل : 16551.pdf 16551.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : سازمان صدا و سیما، شخصیت حقوقی، شرکت دولتی، مؤسسه دولتی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعلی محسنیان /
مدیر مطالعه : آقای سینا کلهر /
همکاران : آقای رضا مستمع /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /
اظهارنظر کننده : آقای اسماعیل نوده فراهانی / آقای محمد جواهری طهرانی / آقای حسن پوراسماعیل / آقای مرتضی زمانیان /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای عباس محسنی / آقای مهدی میرحسینی زواره / بازرسی امور فرهنگی و رسانه سازمان بازرسی کل کشور /