اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان»

توضیحات
فایل : 16554.pdf 16554.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی