نخست وزیری بوریس جانسون؛ تأثیرات آن بر سیاست خارجی انگلیس و روابط با ایران (خلاصه راهبردی بیست وچهارمین نشست تخصصی کمیته آمریکا و اروپا)

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان