درآمدی بر آینده پژوهی دولت

توضیحات
فایل : 16553.pdf 16553.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : .بانکداری دولت، آینده پژوهی، اتحادیه اروپا، حاکمیت قانون جهانی نظم جهانی، دولت جهانشمول و فراگیر

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای خالد شیخ الاسلامی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /