الزامات توسعه فناوری برای ارتقای کیفیت و توان رقابت پذیری زغال سنگ کک شوی ایران

توضیحات
فایل : 16557.pdf 16557.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن*

برچسب ها

فارسی : زغال سنگ، زغال شویی، معدن، کک، گوگردزدایی

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای مهدی صادق احمدی / آقای بابک بهادری مردانقمی /
تهیه و تدوین : آقای مهدی یعقوبی مقدم /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /