اظهارنظر کارشناسی درباره: «گزارش کمیسیون فرهنگی از طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما»

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : سازمان صدا و سیما، قانون

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سینا کلهر / آقای امین طیب طاهر /
اظهارنظر کننده : آقای حسن امجدیان / آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای ایروان مسعودی اصل /