دو راهکار پیشنهادی برای کاهش پیک بار 1398 شبکه سراسری برق

توضیحات
فایل : 16562.pdf 16562.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : برق، پیک بار

نقش ها

مدیر مطالعه : خانم سیده مریم موسوی /
تهیه و تدوین : آقای عباس رجبی قهنویه /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای هاشم خویی / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /