استخراج رمزارزها و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی

توضیحات
فایل : 16563.pdf 16563.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : استخراج، رمزارز، مجلس

نقش ها

مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
همکاران : آقای محمدامین فصیحی دستجردی /
اظهارنظر کننده : آقای هاشم خویی / آقای سیدمهدی بنی طبا /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /