خبرنامه تحولات انرژی (27) دوره دهم

توضیحات
فایل : 16566.pdf 16566.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : امارات، عراق، عربستان، فلرینگ، نفت، یارانه انرژی

نقش ها

تهیه شده : خانم زهرا جعفری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /