تحلیلی بر وضعیت معاملات بخش برق در بورس انرژی کشور

توضیحات
فایل : 16569.pdf 16569.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : برق، بورس انرژی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای عباس رجبی /
مدیر مطالعه : خانم سیده مریم موسوی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /