سیر تطور و تحولات سیستم برق ـ قدرت در انگلستان

توضیحات
فایل : 16568.pdf 16568.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : انگلستان، صنعت برق

نقش ها

مدیر مطالعه : خانم سیده مریم موسوی /
تهیه و تدوین : آقای عباس رجبی / آقای معین معینی / آقای رحیم قرآنی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی / آقای هاشم خویی /