ظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک جزء به عنوان جزء «10» به بند «الف» ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»

توضیحات
فایل : 16572.pdf 16572.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی