اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»

توضیحات
فایل : 16536-1.pdf 16536-1.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی