اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 15267-4.pdf 15267-4.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی