اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی»

توضیحات
فایل : 16573.pdf 16573.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمهدی بنی طبا /
ناظر علمی : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /