ظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)»

توضیحات
فایل : 16575.pdf 16575.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسن کریمی فرد /
ناظر علمی : آقای محمدرضا شمسا /