اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت»

توضیحات
فایل : 15845-1.pdf 15845-1.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی