اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی»

توضیحات
فایل : 16577.pdf 16577.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی /
ناظر علمی : آقای محمدتقی فیاضی / آقای حسین افشین /