خبرنامه تحولات انرژی (28) دوره دهم

توضیحات
فایل : 16576.pdf 16576.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : تنگه هرمز، سازمان ملل، نفت، چین، گرمایش زمین

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /