اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به بند (الف) ماده (2) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی»

توضیحات
فایل : 16580.pdf 16580.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : آموزشگاه های آزاد، قانون تأسیس مدارس غیردولتی، مؤسسه ها و مراکز آموزشی، مدرسه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی بیات /
همکاران : آقای صادق ستاری فرد / خانم فرحناز حسام /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /
اظهارنظر کننده : آقای حسن امجدیان / آقای اکبر شکوهی /