آسیب شناسی اجرای بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

توضیحات
فایل : 16579.pdf 16579.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اشتغال، بودجه، تبصره (18)

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه عزیزخانی /
ناظر علمی : آقای سیدعلی روحانی / آقای محمدرضا عبداللهی /
اظهارنظر کننده : آقای احمد شعبانی / آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی /