اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تدریس زبان های محلی و قومی در مدارس و دانشگاه های کشور)»

توضیحات
فایل : 16584.pdf 16584.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی ، مطالعات اجتماعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی بیات /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /