الگوی راهبردی حمایت از تولید 15. فعالیت های نامولد رقیب تولید برخی تجربه های جهانی و راهکارهای مقابله با آن در ایران

توضیحات
فایل : 16582.pdf 16582.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : رانت، فعالیت های نامولد، فعالیت های نامولد رقیب تولید، مالیات بر عایدی سرمایه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی حسن زاده / آقای احسان پرنیان /
همکاران : خانم مریم احمدیان / آقای ایمان تهرانی /
مدیر مطالعه : آقای سیدامیر سیاح /
ناظر علمی : آقای سیداحسان خاندوزی / آقای موسی شهبازی غیاثی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای عباس شاکری / آقای فرشاد مومنی /
اظهارنظر کننده : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای علی اصغر اژدری / آقای صمد عزیزنژاد / آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی / آقای محسن مقیسه / آقای حسین هرورانی /