هوش مصنوعی در جهان (6) امارات متحده عربی

توضیحات
فایل : 16581 (1).pdf 16581 (1).pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوش مصنوعی، امارات متحده عربی، اینترنت اشیای پزشکی، جامعه پنجم، دولت الکترونیک، دولت سوم، دولت هوشمند، قانونگذاری هوش مصنوعی، هوش مصنوعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای طالب جابری /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /