گزارش تحولات بین المللی و داخلی در حوزه معادن و صنایع معدنی در سه ماهه اول سال 1398 (فصل بهار) (21 March – 21 June 2019)

توضیحات
فایل : 16588.pdf 16588.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : تحولات، صنایع معدنی، معدن

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای بابک بهادری /
تهیه و تدوین : آقای محسن دژکام /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /