اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی»

توضیحات
فایل : 15580-1 (1).pdf 15580-1 (1).pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمهدی بنی طبا /
ناظر علمی : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /