اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (1041) قانون مدنی اصلاحی مصوب 1/4/1381»

توضیحات
فایل : 16525-1.pdf 16525-1.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : محمود رضایی /
ناظر علمی : آقای مهدی عبدالملکی /