پژوهشی دلالت های حکمرانی و سیاستگذاری بیانیه «گام دوم انقلاب»

توضیحات
فایل : 16590.pdf 16590.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : بیانیه گام دوم انقلاب، تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی، سبک زندگی، نظریه انقلاب اسلامی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای اسماعیل نوده فراهانی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر / آقای محمد قاسمی / آقای سیداحسان خاندوزی /
اظهارنظر کننده : آقای محمد حسن معادی رودسری /