خبرنامه تحولات انرژی (29) دوره دهم

توضیحات
فایل : 16598.pdf 16598.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بنزین، مصر، ونزوئلا، چین، گاز

نقش ها

تهیه شده : خانم زهرا جعفری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فر یدون اسعدی /