چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 ـ 11. برنامه های راهبردی و عملیاتی در حوزه اقتصاد کلان

توضیحات
فایل : 16595 (1).pdf 16595 (1).pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اشتغال، اقتصاد کلان، بازرگانی، تأمین مالی، رونق تولید، مالیات، محیط کسب وکار، مدیریت نقدینگی، نظام ارزی، نظام پولی و بانکی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای میثم خسروی وشیکایی / آقای سیدامیر سیاح / آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی / آقای محمدامین صلواتیان / خانم فاطمه عزیزخانی / آقای امید شریفی / آقای سیدمهدی بنی طبا / آقای حسین هرورانی / آقای محمدرضا عبداللهی / آقای صمد عزیزنژاد / آقای احمد مرکز مالمیری / آقای سامان پناهی / آقای سیدسجاد پادام /
مدیر مطالعه : آقای موسی شهبازی غیاثی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سیدعلی روحانی /
اظهارنظر کننده : آقای علی اصغر اژدری /