اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 12477-4.pdf 12477-4.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات اقتصادی

نقش ها

اشخاص حقوقی : آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی / آقای احمد حکیم جوادی /