اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب برای انطباق با شرایط جدید آبی (2)

توضیحات
فایل : 16596.pdf 16596.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : اصلاحات نهادی، حکمرانی آب

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی باقری /
ناظر علمی : آقای محمدتقی فیاضی / آقای حسین افشین /
همکاران : آقای سامان مقیمی بنهنگی / خانم لیلی ابوالحسنی / آقای سیدجلال الدین میرنظامی /