اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری»

توضیحات
فایل : 16594.pdf 16594.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی ، مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فهیمه غفرانی / آقای اکبر شکوهی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمد موسوی خطاط /