تحلیل بازخورد تحریم بنیاد دفاع از دمکراسی ها در داخل آمریکا با تأکید بر سه سطح حکمرانان، رسانه ها و مراکز پژوهشی

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان