اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی» (اعاده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 15578-2.pdf 15578-2.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد برزگر خسروی /
ناظر علمی : آقای علی عبدالاحد /