اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 15972-3.pdf 15972-3.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سکینه خانعلی پور واجارگاه /
ناظر علمی : آقای میثم عظیمی / آقای احمد حکیم جوادی /