اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا علیه اتباع ایرانی»

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان