اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأمین منابع مالی شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان»

توضیحات
فایل : 16607.pdf 16607.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی