ماهنامه تحلیلی انرژی (25) دوره دهم (ویژه تحولات تنگه هرمز)

توضیحات
فایل : 16609.pdf 16609.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : تنگه هرمز، عربستان سعودی، عرضه و تقاضای نفت خام، عمان

نقش ها

تهیه شده : خانم زهرا جعفری /
همکاران : گروه کارشناسی مطالعات انرژی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /