بررسی وضعیت منابع معدنی و چالش های صنعت سرب و روی ایران

توضیحات
فایل : 16608.pdf 16608.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : روی، سرب، صنایع معدنی، معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فرزانه نصراله نژاد /
مدیر مطالعه : آقای سعید خانی / آقای مهدی صادق احمدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای بابک بهادری مردانقمی /