اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بررسی تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»

توضیحات
فایل : 16621.pdf 16621.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات اقتصادی