آسیب شناسی نظام آماری کشور 6. نظرسنجی از تولیدکنندگان و خبرگان آمار درباره قانون و نظام آماری ایران

توضیحات
فایل : 16618 (1).pdf 16618 (1).pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : آسیب شناسی، آمار، تولیدکنندگان آمار، نظام آماری، نظرسنجی، واحدهای آماری، کاربران

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای جعفر عسگری / آقای سیدهادی موسوی نیک /
ناظر علمی : آقای ابوالمحسن والی زاده / آقای سیدعلی روحانی /