درباره یارانه انرژی در ایران 1. یارانه پنهان و ملاحظات آن

توضیحات
فایل : 16652 (1).pdf 16652 (1).pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : یارانه انرژی، یارانه پنهان

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای امیر سامان اقتصاد / آقای میثم پیله فروش /
همکاران : خانم مهدخت متین /
اظهارنظر کننده : آقای ایرج مهر آزما / آقای توحید آتشبار / آقای سیدسجاد پادام / خانم سیده مریم موسوی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /