درباره یارانه انرژی در ایران 2. تصویر مصرف برق در بخش خانگی

توضیحات
فایل : 16653.pdf 16653.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : اقتصاد برق، بخش خانگی، قیمت تمام شده، یارانه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین بیات / خانم سیده مریم موسوی / آقای فریدون اسعدی /
مدیر مطالعه : آقای علی اصغر اژدری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای هاشم خویی /