درباره یارانه انرژی در ایران 3. تصویر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی

توضیحات
فایل : 16654 (1).pdf 16654 (1).pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بخش خانگی، گاز طبیعی، یارانه مصرف انرژی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای امیر سامان اقتصاد / خانم مهدخت متین /
اظهارنظر کننده : آقای ایرج مهر آزما / آقای میثم پیله فروش /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /