درباره یارانه انرژی در ایران 5. تصویر مصرف حامل های انرژی و آب در بخش کشاورزی

توضیحات
فایل : 16656.pdf 16656.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : آب، بخش کشاورزی، حامل های انرژی، یارانه پنهان

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای پژمان اعلائی بروجنی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
اظهارنظر کننده : جمال محمد ولی سامانی / آقای علی اصغر اژدری /
همکاران خارج از مرکز : آقای جهانگیر پرهمت / آقای حامد نجفی /