درباره یارانه انرژی در ایران، 6. تصویر مصرف انرژی در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی

توضیحات
فایل : 16657.pdf 16657.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : تصویر مصرف انرژی، صنعت، معدن و صنایع معدنی، پتروشیمی، یارانه پنهان

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی صادق احمدی / خانم فاطمه میرجلیلی /
مدیر مطالعه : آقای سعید شجاعی / آقای بابک بهادری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /
همکاران : آقای ابراهیم مقصودی /