اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به حمایت و پشتیبانی از کنفرانس افق نو»

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان