اقتصاد دیجیتال (3): تحولات بخش کسب وکار و مروری بر تجارب سیاستگذاری در کشورهای مختلف

توضیحات
فایل : 16649.pdf 16649.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : اقتصاد دیجیتال، توسعه اقتصاد دیجیتال، مزایا و چالش های دیجیتال سازی

نقش ها

مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
تهیه و تدوین : آقای ابوالفضل باقری / محمد موسی زاده موسوی / آقای محمد ادبی فیروزجایی /
اظهارنظر کننده : آقای سید محسن علوی منش /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /