ملاحظاتی در تدوین و تنقیح قوانین کسب وکار (با تأکید بر ضرورت تصویب «قانون جامع مالیاتی»)

توضیحات
فایل : 16648.pdf 16648.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، تورم قوانین، قانونگذاری، مالیات، محیط کسب وکار، مقرراتگذاری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد مرکز مالمیری /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای سیدمحمدرضا حسینی / آقای موسی شهبازی غیاثی /